+
+359 2 932 09 54; +359 2 932 09 34
Главно меню Център за външноикономическо сътрудничество
Начало / Проекти и програми / SME Instrument...

Проекти и програми

SME Instrument

SME Instrument

Финансирането по Фаза 1 е предназначено за проучване, обосноваване и проверка на технологичната, практическата и икономическата осъществимост и приложимост на дадена иновативна идея/концепция. За да бъде приета за иновативна идеята, тя трябва да представлява новост за света или поне за Европа (нов продукт, услуга, процес, технология, бизнес модел или нови пазарни приложения на съществуващи такива).

Допустими кандидати:  едно или повече МСП от държава-членка на ЕС или трети страни, асоциирани към Хоризонт 2020.

Допустими дейности: оценка на риска; проучване на пазара; потребителско участие; управление на интелектуалната собственост; развитие на иновативна стратегия;търсене на партньори;приложение на иновативна концепция.

Безвъзмездната финансова помощ по ФАЗА 1 е фиксирана сума - 50 000 евро.

Срок за изпълнение на проекта: 6 месеца

Начин на кандидатстване: Посредством разработването на първоначален иновативен бизнес план въз основа на предложената иновативна идея/концепция.

Кандидатстването се извършва по електронен път чрез специализираната платформа на програма „Хоризонт 2020“ на адрес: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

Финансирането по Фаза 2 е предназначено за изпълнението на широк спектър от иновативни дейности след етапа на проучването, като демонстрация, тестване, създаване на прототипи, регулиране, мащабиране, миниатюризация, подготовка за пускане на пазара и други дейности, целящи да приведат иновативната идея/концепция до индустриална готовност и зрялост за въвеждане на пазара. Подкрепата е насочена към иновативни проекти, целящи решаването на конкретни обособени предизвикателства и доказващи висок потенциал от гледна точка на конкурентоспособността и растежа на компанията, с помощта на стратегически бизнес план.

Допустими кандидати:  едно или повече МСП от държава-членка на ЕС или трети страни, асоциирани към Хоризонт 2020.

Допустими дейности: Демонстрация; Тестване; Създаване на прототипи; Мащабиране; Проектиране Подготовка за пускане на пазара; Други иновативни дейности, свързани с подготовката за въвеждането на пазара на иновативни продукти, услуги и решения.

Допустими за подпомагане по ФАЗА 2 са иновативни проектни предложения, достигнали ниво на технологична готовност над 6 (www.lbl.gov/dir/assets/docs/TRL%20guide.pdf ), което означава да се разработи технология или прототип, които да бъдат тествани в съответната близка до реалната оперативна и производствена среда, а продуктът да бъде в индустриална готовност за пускане на пазара.

Допустими разходи: от 500 000 евро до 2 500 000 евро, като минималния и максималния размер зависи от тематичната област на иновативното решение и е посочен в съответната обявена процедура за набиране на проектни предложения, групирани по тематични области.

Интензитет на финансовата помощ: 70 % от допустимите разходи;

Срок за изпълнение на проекта: между 12 и 24 месеца;

Начин на кандидатстване: Посредством разработването на подробен бизнес иновационен план, в който да се обърне специално внимание и на защитата на интелектуална собственост.

Проектните предложения следва да съдържат и план за комерсиализация, който да представя пътя до пазара на съответния иновативен продукт или услуга, както и капацитета на предприятието да премине от фазата на развитието до фазата на производството.

Кандидатстването се извършва по електронен път съгласно утвърдени от ЕК образци на формуляри посредством специализираната платформа на програма „Хоризонт 2020“ на адрес: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

Фаза 3 е насочена към подкрепа за комерсиализация на иновацията и има за цел по-широкото прилагане на иновативни решения в практиката. Фаза 3 не предоставя пряко финансиране, а предоставя възможност на МСП да се възползват от косвени мерки и услуги за подпомагане, както и достъп до финансови механизми като фондове за частен и публичен рисков капитал, бизнес ангели и др.

 

предишнаследващаНагоре

Този сайт използва „бисквитки“. За повече информация относно употребата, включително и относно Вашите лични данни, прочетете Политика за прозрачност при обработване на лични данни.
X