+
+359 2 932 09 54; +359 2 932 09 34
Главно меню Център за външноикономическо сътрудничество
Начало / За нас - Проектен опит

Проектен опит

Access to Risk Finance and SMEs NCP cooperation network – ACCESS4SMES укрепване на капацитета за оказване на подкрепа към МСП при кандидатстване и работа по Хоризонт 2020

Целта на проекта е укрепване на капацитета за оказване на подкрепа към МСП при кандидатстване и работа по Хоризонт 2020.

Обхваща се цялостния процес от пречките пред МСП в иновационния процес, подбор на обява и партньори, подготовка на проектно предложение, работа с Портал на участниците, управление и отчитане на спечелен проект. Особено внимание се отделя на източниците за финансиране на иновации в предприятията.

Участват 12 партньори и 39 асоциирани партньори.

Повече информация за проекта и неговите цели ще намерите на уебсайта на проекта: 

www.access4smes.eu 

Enterprise Europe Network 2008-2014/2015-2020

Бюджет: COSME

Enterprise Europe Network (EEN) е ключов инструмент в стратегията на ЕС за насърчаване икономическия растеж и създаването на работни места. EEN е най-голямата информационно-консултантска мрежа в подкрепа на МСП чрез 600 бизнес и научно-технологични организации, както и институти от над 50 страни.

Основни дейности по проекта за свързани с предоставяне на информация и консултации на МСП

относно:

 • Подпомагане интернационализацията на предприятия;
 • Подкрепа при трансфер на технологии и ноу-хау;
 • Предоставяне на информация за стоки и услуги;
 • Достъп до финансиране;
 • Насоки при кандидатстване по програми на ЕС – Хоризонт 2020, COSME и други;
 • Управление на иновативни процеси в предприятията;
 • Консултации относно регулации на ЕС и европейски стандарти;
 • Защита на интелектуална собственост;
 • Организиране на специализирани обучения, семинари и делови форуми;
 • Организиране и провеждане на брокерски събития и международни изложби;

 

 

Повишаване на капацитета на МСП при управление на иновативни процеси

Бюджет: Хоризонт 2020/Инструмент за МСП

Основна цел на проекта е да подготви иновативните предприятия в България за по-лесен достъп до финансиране, привличане на инвестиции в иновациите и пазарна реализация.

 

Дейности по проекта:

 • Оценка на иновативния капацитет и управление на иновационните процеси на МСП в България чрез инструмента IMP3rove
 • Подкрепа при интернационализация на предложените иновационни процеси, по лесен достъп до финансиране и намиране на нови пазари

SWFM-QF - Европейска квалификация за мениджъри по управление на твърди отпадъци

Бюджет: Lifelong Learning Programme - Leonardo da Vinci (01.11.2013 - 31.10.2014)

Целта на проекта е да се разработи обща европейска рамка за професионална квалификация на мениджъри по управление на твърди отпадъци. Поставената цел ще бъде постигната чрез оценка на съществуващите практики в страните, участнички в консорциума, и сравнение на идентифицираните подходи с оглед разработването на квалификационна рамка за мениджъри по управление на твърди отпадъци. Общата рамка за квалификация ще обхваща както управлението на твърди отпадъци, така и опасните.

Основни дейности:

 • Идентифициране на структурата, съдържанието и регулирането на квалификациите за мениджъри на твърди отпадъци на Европейския пазар – анализ на квалификациите на специалистите по управление на отпадъци; осъществяване на директни контакти и провеждане на анкетно проучване;
 • Преглед и сравняване на процедурите за професионално обучение за придобиване на тези квалификации; преглед на текущите процедури за професионално обучение на специалисти от областта на управлението на отпадъците; осъществяване на директни контакти и провеждане на анкетно проучване;
 • Обстоен преглед на съществуващите национални квалификационни рамки и оценка на тяхното съответствие и уеднаквяване с Европейските квалификационни рамки и инструменти за професионално обучение – сравнение на съществуващи квалификации и системи за професионално обучение; изготвяне на инструмент за оценка и уеднаквяването им с всички форми с общи референции;
 • Идентифициране на компетенциите, свързани със изискванията на сектора – описание на знания, умения, компетенции, резултати от обучения и уроци, позволяващи създаването на професионален профил; определяне на квалификационна рамка в съответствие с инициативите на ЕС в сектора и разработване на подходящ информационен инструментариум; проучване на предишни разработки и добри практики;
 • Разработване на хармонизирана рамка за обучение и компетенции за различни нива на квалификация за мениджъри на твърди отпадъци: повишаване на приемствеността на предложената квалификационна рамка; насърчаване на споразумения за международно признаване на квалификации;
 • Разпространение и промоциране на резултатите от проекта – организиране на специфични информационни събития (работни срещи, уебсайт, брошури, статии в пресата, бюлетини, презентации);
 • Осигуряване на правилното използване на продуктите и резултатите от проекта – повишаване ангажираността на ключовите заинтересовани страни от целевите групи, създаване на мрежа от мениджъри на твърди отпадъци; прилагане на оценъчния план на проекта и организиране на финална конференция.
 • Резултати:
 • Национални изследвания за съществуващи национални квалификационни рамки и професионални обучения за мениджъри на твърди отпадъци;
 • Европейска мрежа от експерти;
 • Платформа за комуникация и обмен на знания;
 • Сравнителен анализ на съществуващи квалификации и професионални обучения в областта на управлението на твърди отпадъци и Европейската квалификационна рамка и европейски центрове за професионално обучение;
 • Рамка за необходими компетенции за изграждане на профил на специалисти в областта на управлението на твърди отпадъци (ЕКР – т.4-6);
 • Инструментариум за обучения за организация на курс за мениджъри на твърди отпадъци (достъп до критерии, изисквания, учебни програми и източници за материали за обучения);
 • Оценка на процесите;
 • Разпространение и представяне на дейностите;
 • 5-годишен план за действие;
 • Партньори:водещи организации от Гърция, Германия, Полша, Италия, Унгария, Литва, Великобритания и Българска стопанска камара от България.

OPTIMES - възможности за подобряване на енергийните показатели в МСП (01.01.2012 - 31.12.2013)

Бюджет: 1 018 300 евро, 80% съфинансиране

Основни дейности:

Предоставяне на екологични услуги сред МСП от сектор текстил  под формата на семинари и обучения, консултации.

Резултати:

МСП ще имат възможност за сключване на ефективни партньорства с доставчици на екологични услуги (консултантски фирми, екологични, одиторски и други агенции), които ще им дадат знания и опит за оптимизиране на тяхната дейност.

Партньори:

Проектът включва партньори от шест европейски държави - Франция, Испания, България, Гърция, Германия и Португалия 

EEN-PACT: Сближаване на европейските предприятия за подобряване управлението на екологични услуги (01.01.2012 - 31.12.2013)

Бюджет: 1 081 774 евро, 80% съфинансиране

Основни дейности:

Предоставяне на екологични услуги сред МСП под формата на семинари и обучения, консултации на МСП в сферата на химическата индустрия в България;

Резултати:

По-добро управление на енергийни разходи, оптимизация потреблението на ресурси, получаване на повече знания и опит в областта на енергийната ефективност на тяхното производство

Партньори:

Организации от Франция, Испания, Гърция, Германия и Португалия.

GO4EMAS: Насърчаване на екологичното управление и одитиране (EMAS) в европейските МСП посредством европейската мрежа за подкрепа на МСП EEN (01.01.2012 - 31.12.2013)

Бюджет: 1 029 107 евро, 80 % съфинансиране

Предоставянето на услуги в областта на екологичното управление в МСП чрез т. нар. система за управление на околната среда EMAS (Eco-Management and Audit Scheme).

Целеви групи:

МСП от секторите електроника, третиране на повърхности, прозиводство и преработка на метали

Основни дейности:

Получаване на подкрепа чрез семинари и обучения по отношение насърчаване приемането на EMAS като икономически ефективен начин за подобряването на екологичните показатели в МСП

Резултати:

Приемане на EMAS

SME Panels (2010-2011) – Communication with SMEs

Бюджет: CIP

Основни дейности:

 • Изследване мнението на МСП в България за политики и законодателни проекти на ЕК;
 • Събиране и анализиране на мнения и предложения на МСП;
 • Предложения и препоръки към ЕК. 

Защита на бизнес интересите на МСП и посредничество между бизнес и държава (2007)

Бюджет: ITC/UNCTAD/WTO

Основни дейности:

 
Подготовка, организация и провеждане на регионална конференция за защита на интересите на МСП и подобряване връзката между бизнес и държава. 
 
Целеви групи: страни от Централна и Източна Европа, страни от Централна Азия

Конкурентоспособност на българските МСП (2004-2007)

Бюджет: PHARE

Консултантски услуги за подобряване конкурентоспособноста и интернационализацията на български малки и средни предприятия.

Защита интересите на българския бизнес пред митническата администрация (2003 - 2004)

Бюджет: Норвежка програма
Разработване и прилагане на процедура за електронно деклариране на износа на стоки; разработване на софтуер. Посреднически услуги за МСП в Столична Агенция "Митници".
Улесняване достъпа на фирми и подобряване връзката с митническата администрация. 

Този сайт използва „бисквитки“. За повече информация относно употребата, включително и относно Вашите лични данни, прочетете Политика за прозрачност при обработване на лични данни.
X