+
+359 2 932 09 54; +359 2 932 09 34; +3592 932 09 31
Главно меню Център за външноикономическо сътрудничество
Начало / За нас - Политика за прозрачност при обработване на лични данни

Политика за прозрачност при обработване на лични данни

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ОТСДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛБЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА – съюз на българския бизнес (БСК )

за целите на отчетност и изпращане на покани и съобщения и информации

при провеждане на обучения, семинари, конференции, срещи и други събития

 

Данни за контакт с БСК: Република България, адрес: София, община Столична, ул. „Алабин“ 16-20; Телефон: (02) 932 09; ел. поща: office@bia-bg.com;

интернет страница: www.bia-bg.com; данни за контакт с отговорник по защита на данните: ел. поща: office@bia-bg.com тел: (02) 932 09

Поверителност при обработката на лични данни:

БСК в качеството й на администратор и обработващ лични данни, събира и обработва данни при спазване на принципа „свеждане на данните до минимум“, единствено и само за конкретни, изрично указани и легитимни цели. Данните не се обработват по начин, несъвместим с тези цели.

БСК прилага необходимите технически и организационни мерки, с оглед осигуряване на поверителност и конфиденциалност на личните данни на физическите лица.

1. Категориите лични данни, които БСК обработва при провеждане на обучения, семинари, конференции, срещи и др. събития , са: имена, месторабота, данни за контакт - телефони за връзка, имейл адрес.

2. Източник на личните данни, които БСК обработва, е субектът на данните. Когато събитието се провежда въз основа на договор, източник може да бъде другата страна по договора.

3. Личните данни, които БСК обработва ще бъдат използвани единствено за следните цели: за отчетност при провеждане на обучения семинари, конференции и др. събития; за установяване на връзка с лицата по телефон, имейл и изпращане на покани и съобщения.

БСК гарантира, че при дадено съгласие на субекта на данни, обработването се извършва само за целите, посочени изрично в съгласието.

4. Основанието, което дава право на БСК да обработва вашите данни, е: изпълнение на договор;съгласие на субекта на данни.

5.Съгласие

5.1. Субектът на данни има право да не даде съгласие или по всяко време с писмено изявление по образец или в свободна форма да оттегли съгласието си за обработването на личните му данни от БСК.

6.Последици от отказ от предоставяне на лични данни

6.1. Отказът от предоставяне на личните данни има за последица невъзможност за установяване на отношенията, с оглед на които са поискани данните (участие в събития, получаване на покани, съобщения и информации).

7. Сроковете за съхранение на лични данни получени въз основа на съгласие на субекта на данни за получаване на покани, съобщения и информационни са оттегляне на съгласието, респ. - прекратяване на акаунт/регистрация;

След изтичане на сроковете за съхранение, ако не е налице друго основание за обработването им, данните на технически носител ще бъдат заличени, а на хартиен – ако не подлежат на предаване за съхранение по закон, ще бъдат унищожени.

8. Вашите права като субект на личните данни са следните:

8.1. право на достъп до личните си данни;

8.2. да поискате от БСК да коригира без ненужно забавяне неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;

8.3. да поискате от БСК личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:

8.4. да бъдете уведомени и да бъде поискано допълнителното Ви съгласие, ако данните Ви трябва да се обработват за цел различна от първоначалната;

8.5. да подадете жалба до надзорния орган - Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2, електронна поща: kzld@cpdp.bg , интернет страница: (www.cpdp.bg);

8.6. да подадете жалба относно обработката на личните Ви данни чрез БСК, като използвате посочените данни за контакт.

9. БСК не извършва автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.

 

 


Този сайт използва „бисквитки“. За повече информация относно употребата, включително и относно Вашите лични данни, прочетете Политика за прозрачност при обработване на лични данни.
X