+
+359 2 932 09 54; +359 2 932 09 34
Главно меню Център за външноикономическо сътрудничество
Начало / Новини / Покана за участие в Международна изложба на стоки ...

Новини

Покана за участие в Международна изложба на стоки и услуги от Китай и страните от ЦИЕ, 8-12 юни 2019, Нинбо, Китай

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/ кани всички заинтересовани страни на международна изложба на стоки и услуги от Китай и страните от ЦИЕ, която ще се проведе в периода 08-12.06.2019 в гр. Нинбо, Китай.

Ежегодната изложба е от общ характер и се организира под патронажа на Министерството на търговията на Китай, Общинското правителство на гр. Нинбо и Правителството на провинция Джъдзян, Китай, с Българско национално участие за шести пореден път. Целта на изложбата е запознаване на китайските делови среди и потребители с продукцията на страните от Централна и Източна Европа, с възможностите за взаимни инвестиции, коопериране, технологично сътрудничество и търговия.

През 2018 г. участие в изложбата взеха 16 български предприятия от сектори козметика, парфюмерия и етерични масла, ХВП, винарство и лозарство, които бяха разположени на национален щанд от около 140,00 кв.м.

Провеждането на проявата включва редица мероприятия в няколко основни направления: насърчаване на инвестициите, насърчаване на търговията и туризма, съпътстващи конференции и форуми.

За 2019 г. организаторите на изложбата ще предоставят Палата No.8 на обща площ от над 10 000,00 кв.м. в Изложбения комплекс International Expo Center Ningbo.

 

С потенциал за износ и широко присъствие на китайския пазар са стоки, които са традиционни за България и с които тя е известна на пазарите в Азия, като: български вина и храни, мляко и млечни продукти, козметични продукти и етерични масла, розово масло, продукти на химическата промишленост и др.

Перспективни области са електрониката и електротехниката, информационните технологии и научно-изследователската и развойната дейност, машиностроенето, автомобилостроенето, хранително-вкусовата промишленост, селското стопанство, фармацевтиката, текстилната промишленост и др. На изложбата участие не могат да вземат производители на картофи, пшеница и месо.

 

За участниците от ЦИЕ се предвижда да бъдат организирани над 10 специализирани двустранни/B2B срещи в различни сектори от икономиката.

 

Организаторите на изложбата предлагат безплатно оборудван щанд на всеки участник.

 

Оборудваният щанд от минимум 9 кв.м. за всяка фирма включва следното оборудване: подово покритие, разделителни стени, табела с името на фирмата, 1 бр. маса за преговори, 3 бр. стола, 1 бр. кошче за отпадъци, 2 бр. луминисценти лампи и 3 бр. малки прожектори.

Организаторите осигуряват безплатна реклама на националните участия, както и

съдействие при провеждането на съпътстващи прояви.

Центърът за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа (ЦНСССКЦИЕ) към Министерство на земеделието, храните и горите на Р България, ще поеме разходите за спедиция/транспорт на мостри на одобрен участник от ИАНМСП максимум до 50,00 кг. Всички други разходи по спедицията, като  митническа обработка на мостри в България, митническа обработка на мостри в Китай, застраховка на мострите по време на транспортирането им и др. са за сметка на одобреното за участие предприятие.

Одобрените за участие предпрития, желаещи да транспортират/спедират чрез ЦНСССКЦИЕ са задължени да предоставят максимум 5 броя от всеки вид на спедираните продукти за излагане в постоянната експозиционна зала на ЦНСССКЦИЕ в Младежкия иновационен център Китай- ЦИЕ, в гр. Нинбо.

 

Предприятията - участници следва да поемат разходи по:

  • Транспорт на експонати и други изложбени такси, в случай, че не използват услугата за транспортиране/спедиция на ЦНСССКЦИЕ.
  • Командироване и пребиваване на представител/и от предприятието (виза, застраховка, пътни, дневни и квартирни);
  • Възникналите и заявени допълнителни услуги, извън горе изброените за участие;
  • Застраховка на експонатите по време на транспортирането им и провеждането на изложбата;
  • Застраховка на представителите на предприятието.

            

Кандидатстването и одобрението за участие на националния щанд на Изложба на стоки от страните от Централна и Източна Европа се извършва чрез подаване на следните документи:

 

  1. Заявка за участие (по образец и в оригинал), подписана от представляващия предприятието или изрично упълномощено от него лице с представено копие на нотариално заверено пълномощно и подпечатана с печата на предприятието;
  2. Удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК за липса/наличие на публични задължения по чл. 162, ал.2, т.1 от ДОПК към държавата със срок на валидност до 3 месеца (което да е валидно към датата на подаване на документите за кандидатстване) - оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала”, подпис на представляващия и печат напредприятието;  

 

При интерес за участие в изложбата, най-късно до 10.04.2019 г., (сряда) предприятието може да подаде изискуемите документи в деловодството на ИАНМСП, ул. „Леге” 2-4, 1000 София, по куриер или с електронен подпис на управителя на официалния електронен адрес на Агенцията: office@sme.government.bg

Документи, подадени в деловодството на ИАНМСП след крайния срок за кандидатстване, нe се разглеждат. При подаване по пощата или чрез куриер важи датата на получаване в деловодството на ИАНМСП.

За допълнителна информация може да се обръщате към г-н Траян Трендафилов, главен експерт в отдел „МИПЧ”, ИАНМСП, тел. 02/ 940 7981, e-mail: t.trendafilov@sme.government.bg и г-жа Елица Попадийна, главен експерт в отдел „МИПЧ”, ИАНМСП, тел. 02/ 940 7982, e-mail: e.popadiyna@sme.government.bg.

 

 

 

 

предишнаследващаНагоре

Този сайт използва „бисквитки“. За повече информация относно употребата, включително и относно Вашите лични данни, прочетете Политика за прозрачност при обработване на лични данни.
X