+
+359 2 932 09 54; +359 2 932 09 34
Главно меню Център за външноикономическо сътрудничество
Начало / Новини / Фонд „Научни изследвания” (ФНИ) публикува обява за...

Новини

Фонд „Научни изследвания” (ФНИ) публикува обява за проектни предложения

Фонд „Научни изследвания”  (ФНИ) към Министерство на образованието и науката (МОН)  набира  проекти по три международни научно-изследователски програми. По всички конкурси допустими бенефициенти са:

1) акредитирани  висши  училища  по  чл.  85  ал.  1,  т.  7  на  ЗВО,  които  са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор"

2) научни организации по чл. 47, ал. 1 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор"

 

Трите програми са:

 

1) „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2018 г. – България – Индия“

Целта на настоящата процедура е подкрепа на дейности, свързани с международно научно и технологично сътрудничество за осъществяване на преки контакти между учени  и научни колективи от университети и научни институции на България и държавите,  включени  в  Годишната  оперативна  програма  на  Фонд  „Научни  изследвания“.

 

Проектните предложения  се представят до 17 часа на  26.11.2018 г. в деловодството на  Фонд "Научни изследвания" на хартиен и електронен носител. Пълния текст на поканата и документите за участие в „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2018 г. – България – Индия“ ще намерите тук: https://www.fni.bg/?q=node/815

 

2) Kонкурс с проектни предложения по Програма CHIST-ERA

CHIST-ERA ( http://www.chistera.eu ) е насочена към финансиране на силно интердисциплинарни проекти с потенциал за значително научно и технологично въздействие в дългосрочен план. Настоящият конкурс е насочен към следните две теми:

 - „Аналогови компютърни изчисления с приложение към изкуствения интелект“ („Analog Computing for Artificial Intelligence“ (ACAI))

 - „Ефективно разпределение на изчислителната мощ в динамични мрежи“ (- „Smart Distribution of Computing in Dynamic Networks“ (SDCDN))

 

Кандидатстването за конкурса е на два етапа, като крайният срок за подаване на проектни предложения за участие в първия етап от конкурса е 15 януари 2019 г.

 

3) Kонкурс с проектни предложения  по Програма BiodivERsA:

BiodivERsA ( http://www.biodiversa.org ) е мрежа от 35 агенции и министерства в 23 европейски държави, които се занимават с програмното и финансовото осигуряване на конкурентен принцип на пан-европейски изследвания в областта на биоразнообразието и екосистемните услуги. Съфинансирана е по програма ERA-NET на Европейското научноизследователско пространство (ERA), финансирана от Рамкова програма „Хоризонт 2020“ на Европейската комисия. Дейност ERA-NET позволява на изследователи, научноизследователски институции и предприятия да се развиват, да се конкурират и да си сътрудничат през границите.

 

Настоящата отворена покана за участие в конкурс с проекти по програма BiodivERsA е насочен към темата: „Биоразнообразието и неговото влияние върху здравето на животните, растенията и човека“ („Biodiversity and its influence on  animal, human and plant health”).

 

Крайният срок за подаване на проектни предложения (т.нар. pre-proposal) за участие в първия етап от конкурса е до 16:00 часа CET на 16 ноември 2018 г. Пълният текст на поканата и документите за участие, както и инструмент за търсене на партньори за участие в конкурс с проектни предложения  по Програма BiodivERsA, ще намерите тук: https://www.fni.bg/?q=node/820

 

За повече информация, моля запознайте се с приложения файл:

 

предишнаследващаНагоре

Този сайт използва „бисквитки“. За повече информация относно употребата, включително и относно Вашите лични данни, прочетете Политика за прозрачност при обработване на лични данни.
X