+
+359 2 932 09 54; +359 2 932 09 34; +3592 932 09 31
Главно меню Център за външноикономическо сътрудничество
Начало / Новини / България ще обменя автоматично финансова информаци...

Новини

България ще обменя автоматично финансова информация с редица държави

Aвтоматичен обмен на финансова информация с редица държави и регламентиране на задълженията за събирането, проверката и предоставянето ѝ от страна на българските финансови институции. Това предвижда проектозаконът за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), публикуван за обществено обсъждане до 1 септември 2015 г.

Промените се налагат, за да може автоматичният обмен на информация да бъде ефективно осъществен по отношение разкриването на банкова, застрахователна и професионална тайна.

С проекта за промени в националното законодателство се цели въвеждането на европейски директиви, касаещи задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане. Страната има задължението на страната в срок до 31 декември 2015 г. да приведе националното законодателство в съответствие с разпоредбите на директивите на Брюксел в тази насока.

Законопроектът отразява и разпоредбите на подписаното между българското правителство и правителството на САЩ на 5 декември 2014 г. в София споразумение за подобряване спазването на данъчното законодателство в международен аспект и въвеждането в действие на Закона за спазване на данъчното законодателство на САЩ при откриване на сметки в чужбина (Foreign Account Tax Compliance Act, т. нар. FATCA).

Споразумението бе ратифицирано от българския парламент през април 2015 г. и влезе в сила след обнародването му в Държавен вестник на 26 юни 2015 г.

Чрез транспонирането на европейските норми ще се регламентира особен вид административно сътрудничество между България, държавите членки на Европейския съюз (EС), трети страни и Европейската комисия (ЕК). Става дума за осъществяването на автоматичен обмен на финансова информация.

На държавите, приели директивите, България ще трябва системно да предоставя финансова информация в областта на данъчното облагане, касаеща местни лица, за данъчни цели, без отправено искане и на предварително определени интервали от време.

„Автоматичният обмен на финансова информация като специфична форма на контрол се предприема с оглед на зачестилите през последните години все повече трансгранични случаи на данъчни измами и укриване на данъци както в рамките на ЕС, така и в световен мащаб. Доходите, които не се декларират и не се облагат с данъци, водят до значително намаляване на националните данъчни приходи", коментират авторите на промените.

"Автоматичният обмен на информация представлява важен инструмент за повишаване ефикасността и ефективността на събиране на данъци, който е включен като основен приоритет в Плана за действие за укрепване на борбата срещу данъчните измами и укриването на данъци, който ЕК обяви в свое съобщение от 6 декември 2012 г.“, гласят още мотивите, според които разходите за държавите и финансовите институции ще бъдат минимални.

Значението на автоматичния обмен на информация като средство за борба с трансграничните случаи на данъчни измами и укриване на данъци е признато и на международно равнище в рамките на форумите на Г-20 и Г-8. Международно признатият акт в областта на данъчното облагане, който генерира най-силна политическа воля за предотвратяване на трансграничното укриване на данъци и отклонение от данъчно облагане, е FATCA.

С цел неговото прилагане на международно ниво между САЩ и няколко други държави, включително и всички държави членки на ЕС, са сключени двустранни споразумения за автоматичен обмен. Същевременно Г-20 е възложила на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) да се основава на споразуменията FATCA при разработване на Единния световен стандарт за автоматичен обмен на данъчна информация (Common Reporting Standard, или т.нар. Стандарт CRS).

На 29 октомври 2014 г. 52 държави подписаха Многостранното споразумение за автоматичен обмен на финансова информация (Многостранно CRS споразумение). Предстои и България да се подпише под споразумението.

Съгласно проекта за изменение и допълнение на ДОПК основните субекти, които са задължени да събират и предоставят информация, подлежаща на автоматичен обмен, са предоставящите информация финансови институции, каквито, например, са търговските банки. Предмет на нормативната регулация, респективно на автоматичен обмен - е информацията за сметки, за които се предоставя информация.

Те са определени така, че да се ограничат възможностите данъчно задължените лица да избягват предоставянето на информация чрез прехвърляне на активи към финансови институции или чрез инвестиране във финансови продукти, които попадат извън обхвата на регулациите.

Подписаното споразумение между българското и американското правителство за спазване действието на FATCA у нас вече породи задължение към българските банки да идентифицират американските данъкоплатци сред клиентите си и да предоставят един път годишно на Националната агенция за приходите (НАП) информация относно салдата и доходите с произход финансовите сметки на клиентите, попадащи под обхвата на въпросния закон.

Това е общо и безусловно задължение на регистрираните в страната банки или клонове на чужди банки, както и на някои други местни финансови институции. Съобщения за това задължение вече бяха разпространени из сайтовете на доста български банки.

Съгласно споразумението между България и САЩ установяването на данъчно задължените в САЩ физически лица се извършва въз основа на декларация. Тя се подава задължително от всеки нов клиент при откриване на сметка, както и за всяка открита след 30 юни 2014 г. нова сметка на съществуващ към тази дата клиент.

Чрез НАП съответната информация, касаеща единствено данъчно задължените към или в САЩ физически и юридически лица, ще се предоставя на щатските данъчни власти.

Освен банките предоставящи информация финансови институции са и застрахователните дружества, инвестиционните посредници, колективните инвестиционни схеми и др.

Те трябва да предоставят на националния компетентен орган определената с европейските директиви информация по отношение на всяка финансова сметка.

Организацията и реализирането на изискванията за автоматичния обмен попада във функционалната компетентност на НАП. Изпълнителният директор на приходната агенция е компетентен орган по отношение на автоматичния обмен на информация с държавите членки на ЕС и трети страни.

България ще може да участва в автоматичния обмен на финансова информация в световен мащаб, като получава информация за финансови сметки, притежавани от български местни лица в държавите страни по Многостранното споразумение за автоматичен обмен на финансова информация между компетентните органи, както и държавите членки на ЕС.

Предложените изменения и допълнения в ДОПК създавал цял нов раздел с наименование „Автоматичен обмен на финансова информация в областта на данъчното облагане“, като в него са включени разпоредби, регламентиращи цялостната процедура за събиране на информацията от българските финансови институции и предоставянето ѝ на НАП, препращането й към компетентния орган в съответната държава членка на ЕС и/или на съответния орган на държавата, която е страна по Многостранното споразумение за автоматичен обмен на финансова информация между компетентните органи.

Проектът за изменение и допълнение на ДОПК предвижда регламентиране на обхвата на информацията, която следва да бъде обменяна; основните задължения на финансовите институции за предоставяне на информацията; задължения за изпълнителния директор на НАП да обменя информацията с участващите юрисдикции; срокове и начини за предоставяне на информацията.

Освен това следва да бъдат регламентирани процедурите, които финансовите институции следва да извършат, за да идентифицират своите клиенти и да определят дали за тях трябва да се предоставя информация, както и основните реквизити и елементи на информацията, която финансовите институции следва да събират, за да могат да осъществят най-правилно процедурите за комплексна проверка.

Въвеждат се и нови дефиниции и понятия, които са ключови, и чрез тях ще бъде определян обхватът на закона, засегнатите финансови институции и лица. Като цяло се регламентират специални правила, които следва да гарантират ефективно прилагане на всеки един от международните нормативни актове, в т.ч. - и забрана за предоставящите информация финансови институции да сключват сделки и/или да прилагат практики, целящи да заобиколят извършването на комплексна проверка и предоставянето на информация.

Предвижда се субектите на административно-наказателната отговорност да са именно предоставящите информация финансови институции, както и титулярите на сметки.

В преходните и заключителни разпоредби на законопроекта за промяна на ДОПК са предвидени изменения и в други нормативни актове, сред които Законът за кредитните институции, Кодексът за застраховането и Законът за пазарите на финансови инструменти.

 

предишнаследващаНагоре

Този сайт използва „бисквитки“. За повече информация относно употребата, включително и относно Вашите лични данни, прочетете Политика за прозрачност при обработване на лични данни.
X