Проектен опит

Начало / За нас - Проектен опит

Access to Risk Finance and SMEs NCP cooperation network – ACCESS4SMES укрепване на капацитета за оказване на подкрепа към МСП при кандидатстване и работа по Хоризонт 2020

Целта на проекта е укрепване на капацитета за оказване на подкрепа към МСП при кандидатстване и работа по Хоризонт 2020.

Обхваща се цялостния процес от пречките пред МСП в иновационния процес, подбор на обява и партньори, подготовка на проектно предложение, работа с Портал на участниците, управление и отчитане на спечелен проект. Особено внимание се отделя на източниците за финансиране на иновации в предприятията.

Участват 12 партньори и 39 асоциирани партньори.

Повече информация за проекта и неговите цели ще намерите на уебсайта на проекта: 

www.access4smes.eu Enterprise Europe Network 2008-2014/2015-2020

Бюджет: COSME

Enterprise Europe Network (EEN) е ключов инструмент в стратегията на ЕС за насърчаване икономическия растеж и създаването на работни места. EEN е най-голямата информационно-консултантска мрежа в подкрепа на МСП чрез 600 бизнес и научно-технологични организации, както и институти от над 50 страни.

Основни дейности по проекта за свързани с предоставяне на информация и консултации на МСП

относно:

 

 Повишаване на капацитета на МСП при управление на иновативни процеси

Бюджет: Хоризонт 2020/Инструмент за МСП

Основна цел на проекта е да подготви иновативните предприятия в България за по-лесен достъп до финансиране, привличане на инвестиции в иновациите и пазарна реализация.

 

Дейности по проекта:SWFM-QF - Европейска квалификация за мениджъри по управление на твърди отпадъци

Бюджет: Lifelong Learning Programme - Leonardo da Vinci (01.11.2013 - 31.10.2014)

Целта на проекта е да се разработи обща европейска рамка за професионална квалификация на мениджъри по управление на твърди отпадъци. Поставената цел ще бъде постигната чрез оценка на съществуващите практики в страните, участнички в консорциума, и сравнение на идентифицираните подходи с оглед разработването на квалификационна рамка за мениджъри по управление на твърди отпадъци. Общата рамка за квалификация ще обхваща както управлението на твърди отпадъци, така и опасните.

Основни дейности:OPTIMES - възможности за подобряване на енергийните показатели в МСП (01.01.2012 - 31.12.2013)

Бюджет: 1 018 300 евро, 80% съфинансиране

Основни дейности:

Предоставяне на екологични услуги сред МСП от сектор текстил  под формата на семинари и обучения, консултации.

Резултати:

МСП ще имат възможност за сключване на ефективни партньорства с доставчици на екологични услуги (консултантски фирми, екологични, одиторски и други агенции), които ще им дадат знания и опит за оптимизиране на тяхната дейност.

Партньори:

Проектът включва партньори от шест европейски държави - Франция, Испания, България, Гърция, Германия и Португалия EEN-PACT: Сближаване на европейските предприятия за подобряване управлението на екологични услуги (01.01.2012 - 31.12.2013)

Бюджет: 1 081 774 евро, 80% съфинансиране

Основни дейности:

Предоставяне на екологични услуги сред МСП под формата на семинари и обучения, консултации на МСП в сферата на химическата индустрия в България;

Резултати:

По-добро управление на енергийни разходи, оптимизация потреблението на ресурси, получаване на повече знания и опит в областта на енергийната ефективност на тяхното производство

Партньори:

Организации от Франция, Испания, Гърция, Германия и Португалия.GO4EMAS: Насърчаване на екологичното управление и одитиране (EMAS) в европейските МСП посредством европейската мрежа за подкрепа на МСП EEN (01.01.2012 - 31.12.2013)

Бюджет: 1 029 107 евро, 80 % съфинансиране

Предоставянето на услуги в областта на екологичното управление в МСП чрез т. нар. система за управление на околната среда EMAS (Eco-Management and Audit Scheme).

Целеви групи:

МСП от секторите електроника, третиране на повърхности, прозиводство и преработка на метали

Основни дейности:

Получаване на подкрепа чрез семинари и обучения по отношение насърчаване приемането на EMAS като икономически ефективен начин за подобряването на екологичните показатели в МСП

Резултати:

Приемане на EMASSME Panels (2010-2011) – Communication with SMEs

Бюджет: CIP

Основни дейности:Защита на бизнес интересите на МСП и посредничество между бизнес и държава (2007)

Бюджет: ITC/UNCTAD/WTO

Основни дейности:

 
Подготовка, организация и провеждане на регионална конференция за защита на интересите на МСП и подобряване връзката между бизнес и държава. 
 
Целеви групи: страни от Централна и Източна Европа, страни от Централна Азия


Конкурентоспособност на българските МСП (2004-2007)

Бюджет: PHARE

Консултантски услуги за подобряване конкурентоспособноста и интернационализацията на български малки и средни предприятия.Защита интересите на българския бизнес пред митническата администрация (2003 - 2004)

Бюджет: Норвежка програма

Разработване и прилагане на процедура за електронно деклариране на износа на стоки; разработване на софтуер. Посреднически услуги за МСП в Столична Агенция "Митници".
Улесняване достъпа на фирми и подобряване връзката с митническата администрация.